پیوند پایدار ایرانیان در نظر دارد تعدادی کتاب به کتابخانه‌های معتبر کشور اهداء نماید، لذا مسئولان کتابخانه‌ها میتوانند فرم زیر را تکمیل نموده و تصویر نامه درخواستی خود (ممهور به مهر کتابخانه) را ارسال نمایند تا بعد از بررسی و درصورت تایید کتاب اهداء و ارسال گردد.